Poznań: Dostawa opatrunków specjalistycznych
Numer ogłoszenia: 190923 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277242 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków specjalistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I - PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE - TAŚMA PAKIET II - OPATRUNEK STERYLNY CHŁONNY PAKIET III - FOLIA CHIRURGICZNA (tolerancja rozmiarów ± 3cm) PAKIET IV - OPATRUNKI DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET V - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET VI - OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJACY SREBRO DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET VII - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM (tolerancja średnicy ± 1cm) PAKIET VIII - OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM PAKIET IX - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE PAKIET X - OPATRUNKI Z PIANKI POLIURETANOWEJ PAKIET XI - OPATRUNKI Z ALGINIANEM PAKIET XII - OPATRUNKI Z SIATKI PAKIET XIII - GĄBKIA Z GENTAMYCYNĄ PAKIET XIV - PREPARATY DO HEMOSTAZY PAKIET XV - GĄBKI HEMOSTATYCZNE PAKIET XVI - OPATRUNKI WCHŁANIALNE Z REGENEROWANEJ UTLENIONEJ CELULOZY PAKIET XVII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W LECZENIU RAN OPARZENIOWYCH I ODLEŻYN PAKIET XVIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE PAKIET XIX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE JAŁOWE PAKIET XX - OPATRUNKI JAŁOWE TYPU HYDROFIBER PAKIET XXI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU HYDROKOLOIDOWEGO PAKIET XXII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE BAKTERIOBÓJCZE PAKIET XXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - KOMPRESY PAKIET XXIV - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU AQUAGEL PAKIET XXV - GĄBKI POLIURETANOWE, GAZA PAKIET XXVI - FOLIE OPERACYJNE PAKIET XXVII - ŚCIERECZKA Z WYSOKOCHŁONNEJ WIELOWARSTWOWEJ BIBUŁY.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 323096.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE - TAŚMA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II - OPATRUNEK STERYLNY CHŁONNY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET IV OPATRUNKI DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET V OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 6   

Nazwa: PAKIET VI OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJACY SREBRO DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 7   

Nazwa: PAKIET VII OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM (tolerancja średnicy ± 1cm)

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 8   

Nazwa: PAKIET VIII OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 9   

Nazwa: PAKIET IX OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 10   

Nazwa: PAKIET X OPATRUNKI Z PIANKI POLIURETANOWEJ

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 11   

Nazwa: PAKIET XI OPATRUNKI Z ALGINIANEM

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 12   

Nazwa: PAKIET XII OPATRUNKI Z SIATKI

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 14   

Nazwa: PAKIET XIV PREPARATY DO HEMOSTAZY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 15   

Nazwa: PAKIET XV GĄBKI HEMOSTATYCZNE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 18   

Nazwa: PAKIET XVIII OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 19   

Nazwa: PAKIET XIX OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE JAŁOWE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 20   

Nazwa: PAKIET XX OPATRUNKI JAŁOWE TYPU HYDROFIBER

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 21   

Nazwa: PAKIET XXI OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU HYDROKOLOIDOWEGO

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 22   

Nazwa: PAKIET XXII OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE BAKTERIOBÓJCZE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 23   

Nazwa: PAKIET XXIII OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - KOMPRESY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 24   

Nazwa: PAKIET XXIV OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU AQUAGEL

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 25   

Nazwa: PAKIET XXV GĄBKI POLIURETANOWE, GAZA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 26   

Nazwa: PAKIET XXVI FOLIE OPERACYJNE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 27   

Nazwa: PAKIET XXVII ŚCIERECZKA Z WYSOKOCHŁONNEJ WIELOWARSTWOWEJ BIBUŁY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)