Poznań: Dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 101875 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173482 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu. Asortyment został odpowiednio podzielony na pakiety. Produkty zaoferowane winny być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety. Pakiet I - Warzywa świeże; Pakiet II - Warzywa przetworzone (kiszonki); Pakiet III - Owoce świeże..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 107567.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Warzywa świeże.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Warzywa przetworzone (kiszonki).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Owoce świeże.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)