Poznań: Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.
Numer ogłoszenia: 97397 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146492 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamóiwenia stanowi dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: Pakiet 1: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (wkłady do podajników) składanka ZZ; Pakiet 2: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (rolki); Pakiet 3: Papier toaletowy; Pakiet 4: Prześcieradła papierowe; Pakiet 5: Preparat do mycia rąk przed zabiegami higienicznymi i chirurgicznymi; Pakiet 6: Mydło do chirurgicznego mycia rąk; Pakiet 7: Dozowniki ścienne. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego własnym transportem wykonawcy do Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.33.00-6, 33.76.10.00-2, 33.77.20.00-2, 33.74.13.00-9, 39.83.17.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 147785.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ręczniki higieniczne jednorazowego użytku (wkłady do pojemników) składanka ZZ

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (rolki)

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Papier toaletowy

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 4   

Nazwa: Prześcieradła papierowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 5   

Nazwa: Preparat do mycia rąk przed zabiegami higienicznymi i chirurgicznymi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)