Poznań: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Numer ogłoszenia: 134324 - 2008; data zamieszczenia: 19.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 97582 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów: Enbrel i Remicade - każdy lek stanowi odrębny pakiet (część zamówienia)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 172976,25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet I - Enbrel (Etanercept).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 125.564,01

·                  Oferta z najniższą ceną: 125.564,01 / oferta z najwyższą ceną: 128.172

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II - Remicade (Infliximab).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Centrala Farmceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 47.412,24

·                  Oferta z najniższą ceną: 47.412,24 / oferta z najwyższą ceną: 47.412,24

·                  Waluta: PLN.