Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510394238-N-2021 z dnia 04.01.2021 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ: Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somatom Sensation 40 o ns 57239 stanowiącego wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szwajcarska  3, 61-285  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-strusia.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somatom Sensation 40 o ns 57239 stanowiącego wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSM/DZP/381-6793/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somatom Sensation 40 w okresie 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50421200-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108137.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11
Kod pocztowy: 03-821
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 179560.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179560.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179560.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67.1.1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki (poniżej 214.000 euro) na podstawie art. 67 ut. 1 pkt. 1a ustawy Pzp , ponieważ usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Obsługa serwisowa aparatury rentgenowskiej może być świadczona przez autoryzowany serwis Siemens Healthcare Sp. z o.o. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od procedur podstawowych i zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki, albowiem:Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze realizacja przedmiotowego zamówienia może być powierzona wyłącznie jednemu podmiotowi – to jest firmie Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdyż:- jest ona wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym w Polsce firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o., producenta podmiotowego tomografu komputerowego, wykorzystywanej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia;- posiada niezbędne technologie, upoważnienia oraz możliwość stosowania chronionych patentami rozwiązań technicznych firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o.,- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz personel autoryzowany przez firmę Siemens Healthcare GmbH do przeprowadzenia obsługi serwisowej wymienionego na wstępie sprzętu. Firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. jest producentem w/w aparatu, zakupionego przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnie, po upływie gwarancji, konieczne jest zawarcie umowy serwisowej, zapewniającej wykonanie wszystkich zadań objętych zamówieniem. Z uwagi na bardzo wysoki poziom wykorzystanych rozwiązań i wymagań technicznych oraz technologicznych w tomografie komputerowym, gwarantujących maksymalną wydajność aparatury, wyłącznie firma Siemens Healthcare Sp. z o.o., która jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych części zamiennych do tej aparatury może wykonywać serwis, mając:1. pełny dostęp do podzespołów i części zamiennych, oprogramowania, jego kodów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnie wykorzystywanego rezonansu magnetycznego, jego wyposażenia, wersji oraz opcji;2. pełny dostęp do procedur oraz zestawów modernizujących koniecznych do implementacji najnowszych procedur diagnostycznych;3. pełne prawa autorskie do wykorzystywanych rozwiązań technicznych, oprogramowania oraz do wykonywania modyfikacji i unowocześnień urządzeń producenta, firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o.4. odpowiednie zezwolenia oraz dopuszczenia aparatury do eksploatacji, w tym uprawnienia do dokonywania unowocześnień, przeprowadzania instalacji zestawów modernizacyjnych, serwisu, testów akceptacyjnych; 5. jednolity system autoryzowanego serwisu firmy Siemens Healthcare, obejmujący posiadany przez Szpital tomograf komputerowy, zapewniający w pełni fachowe i odpowiedzialne przeprowadzenie napraw i kalibracji łącznie z testami właściwej i bezpiecznej pracy rsprzętu, gdzie przeprowadzi wszystkie wymagane dostawy podzespołów i części zamiennych, oraz autoryzowane naprawy i regulacje, zapewniające najwyższe bezpieczeństwo diagnostyki, oraz niezawodną i ciągłą prace sprzętu.Oczekiwany w ramach realizacji zamówienia proces serwisowania wykorzystywanej aparatury, może być wykonany przez jedną firmę z uwagi na:a)aspekt techniczny – brak możliwości zastosowania podzespołów, części składowych innych producentów b)ochronę praw wyłącznych (autorskich) producenta posiadanej aparatury w zakresie oprogramowania oraz rozwiązań technicznych – co przy unowocześnieniu wyłącza możliwość złożenia oferty przez inne podmioty.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych