Dostawy - 27620-2021

20/01/2021    S13

Polska-Poznań: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

2021/S 013-027620

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 244-603871)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Tel.: +48 618739293
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Numer referencyjny: WSM/DZP/381-8852/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 pakietów (części).

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) dostawę przedmiotu zamówienia do apteki zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko;

b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 244-603871

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: