Dostawy - 591291-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia do angiografii

2019/S 241-591291

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Tel.: +61 8739293
Faks: +61 8739305

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Numer referencyjny: WSM/DZP/381-10044/N/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33111720
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

a) Adaptacja pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń dla potrzeb nowego angiografu, szczegółowy zakres zadań określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

b) Dostawa i montaż i uruchomienie nowego angiografu.

c) Demontaż, wywiezienie i utylizacja angiografu stanowiącego wyposażenie Pracowni Serca i Naczyń.

d) Opracowanie koncepcji wielobranżowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń.

e) Opracowanie na bazie koncepcji dokumentacji projektowej wielobranżowej;

f) Opracowanie projektu osłon stałych wraz z pozytywną opinią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

g) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej.

h) Wykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych i odbiorczych aparatu.

i) Pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego.

j) Udzielenie co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 710 130.90 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
II.2.4)Opis zamówienia:

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, POLSKA, Pracownia Serca i Naczyń

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 189-459048
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 777 777.77 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 999 735.09 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019