Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510041962-N-2019 z dnia 05-03-2019 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ: Dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, worków separacyjnych do prania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504606-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szwajcarska  3, 61-285  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-strusia.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, worków separacyjnych do prania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSM/DZP/381-10500/N/18/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, worków separacyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, oraz na „Specyfikacji szczegółowej” stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ, gdzie opisane są podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Przedmiot zamówienia w Pakiecie 1 obejmuje również : - bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44 sztuk urządzeń dozujących z zestawem końcówek o różnej średnicy przepływu, wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; (zgodnie z opisem w „Specyfikacji szczegółowej) Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. - Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia zawezwania przez zamawiającego - dostawę asortymentu objętego zamówieniem w Pakietach 1-3 do Zamawiającego – do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcje Zaopatrzenia zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 roboczych dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy). - informacji o kodzie odpadu opakowaniowego oraz o sposobie postępowania z opakowaniami po produktach chemicznych. W przypadku opakowań po produktach niebezpiecznych ze znakiem ostrzegawczym „N” i „T” Wykonawca zagwarantuje odbiór opakowań – dotyczy Pakietu 1 - Ze względu na możliwość wzajemnego oddziaływania preparatów wymagane jest aby proponowane środki czystości były produktami jednego producenta – dotyczy Pakietu 1 pozycji 1 – 8 - wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkoleń pracowników w zakresie Pakietu 1 dotyczących wskazówek i zasad stosowania zaoferowanych produktów, w zależności od potrzeb w trakcie trwania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39800000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 - chemia profesjonalna wraz ze sprzętem do utrzymania czystości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 565766.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medi-Sept Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konopnica 159C
Kod pocztowy: 21-030
Miejscowość: Motycz
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 354350.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 322943.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 401024.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2 - części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet 3 - worki separacyjne do prania
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych