Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500059071-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528599-N-2018
Data: 08.03.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska  3, 61285   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” zestawów w ilości 2 szt. (dotyczy pozycji 1 z formularza ofertowego) i w ilości 3 szt. (dotyczy pozycji 2 z formularza ofertowego) do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii. „Linia” obejmuje pełne zestawy i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe „linii” bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem zestawów do wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy zużyty zestaw przedmiotu zamówienia na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego zestawu „linii” nie później niż w ciągu …… (nie później niż 3 dni) od daty otrzymania raportu/protokołu. Uzupełnienie „linii” na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokołu skutkować będą odesłaniem zestawów do Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. b) Użyczenie bezpłatne na czas trwania umowy maszyny aplikującej i procesującej. Urządzenie zostanie dostarczone do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. c) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” zestawów w ilości 2 szt. (dotyczy pozycji 1 z formularza ofertowego) i w ilości 3 szt. (dotyczy pozycji 2 z formularza ofertowego) do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii. „Linia” obejmuje pełne zestawy i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe „linii” bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem zestawów do wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy zużyty zestaw przedmiotu zamówienia na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego zestawu „linii” nie później niż w ciągu …… (nie później niż 3 dni) od daty otrzymania raportu/protokołu. Uzupełnienie „linii” na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokołu skutkować będą odesłaniem zestawów do Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: a. Dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których przedmiot zamówienia może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, tj. deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 16.03.2018r. godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 23.03.2018r. godzina 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych