Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500029457-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ: Przebudowa pomieszczeń Pracowni Usprawniania Leczniczego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540774-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500003311-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska  3, 61285   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-strusia.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń Pracowni Usprawniania Leczniczego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSM/DZP/381-6764/N2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, tynkarskie, malowanie, instalowanie drzwi i przegród, kładzenie podłóg, roboty instalacyjne sanitarne wodne i kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna, roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, utylizacja zdemontowanych materiałów oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażeniawyspecyfikowanego w Projekcie technologii medycznej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45111100-9, 45262500-6, 45410000-4, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8, 45331200-8, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45333000-0, 45312100-8, 45314000-1, 45314120-8, 45314310-7, 45316200-7, 45317000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1671102.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Precise Building Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 13
Kod pocztowy: 62-052
Miejscowość: Komorniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2055455.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2055455.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2055455.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych