Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis ESPD. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
17-137545-001
2017/S 071-134279_
W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierzawą systemu 3D oraz pompy przepływowej.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu dla Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą systemu 3D oraz pompy przepływowej w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części)a.
WSM/DZP/381/3014/N/2017

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

---
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie     
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.
Tak Nie
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
Tak Nie
Tak Nie
Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
---

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Tak Nie
Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)
Tak Nie
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
---
---
Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna? Tak Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca? Tak Nie
Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
---
---
Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna? Tak Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca? Tak Nie
Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa socjalnego? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Proszę podać odpowiedź Tak Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Część IV: Kryteria kwalifikacji

 • Instytucja zamawiająca musi wskazać, które kryteria kwalifikacji będą stosowane, zaznaczając odpowiednie pole znajdujące się przed danym kryterium.

ɑ: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

A: Kompetencje

W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Figuruje w odpowiednich rejestrach handlowych prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W art. 58 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

C: Zdolność techniczna i zawodowa

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju: Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

W art. 62 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

 • Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):