Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis ESPD. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie      Nie dotyczy
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.
Tak Nie
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
Tak Nie
Tak Nie
Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Tak Nie
Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)
Tak Nie
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna? Tak Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca? Tak Nie
Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna? Tak Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca? Tak Nie
Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa socjalnego? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? Tak Nie

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Proszę podać odpowiedź Tak Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Część IV: Kryteria kwalifikacji

 • Instytucja zamawiająca musi wskazać, które kryteria kwalifikacji będą stosowane, zaznaczając odpowiednie pole znajdujące się przed danym kryterium.

ɑ: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie

A: Kompetencje

W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Figuruje w odpowiednich rejestrach zawodowych prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W art. 58 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

C: Zdolność techniczna i zawodowa

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
W przypadku zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone, oraz przedstawi w stosownych przypadkach świadectwa autentyczności.
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

W art. 62 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

 • Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:

Pobieranie z ECERTIS...

Brak danych ECERTIS
Język:
 1. ( )
  1. Wydane przez:
  Brak dowodów
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Proszę podać odpowiedź Tak Nie
Czy informacje te są dostępne w formie elektronicznej? Tak Nie

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):