Usługi - 42194-2017

03/02/2017    S24    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2017/S 024-042194

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Poznań
61-285
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel.: +61 8739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +61 8739305
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Numer referencyjny: WSM/DZP/381-9295/N/2016
II.1.2)Główny kod CPV
60130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu świadczone przy pomocy specjalistycznych środków transportu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 200 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

— Karetka medyczna z zespołem ratowniczym (1 pojazd), przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne), odpowiednio wyposażony w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, respirator transportowy, źródło tlenu, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, komora BIO-BAG do transportu pacjentów zakaźnych), z zespołem ratowniczym o składzie: kierowca, ratownik przedmedyczny i ratownik medyczny do dyspozycji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Szwajcarskiej 3 od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 17:00.Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie dodatkowe karetki / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena 1 godz. pracy karetki medycznej z zespołem ratowniczym / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena 1 km pracy karetki medycznej z zespołem ratowniczym / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena 1 godz. pracy lekarza / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 234-426650
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Usługa w zakresie transportu sanitarnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/02/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Handlowe Sasman Adam Sassek
ul. Długa 20
Luboń
62-031
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 414 634.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 200 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017