Usługi - 426650-2016

03/12/2016    S234    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2016/S 234-426650

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Poznań
61-285
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel.: +61 8739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +61 8739305
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Numer referencyjny: WSM/DZP/381-9295/N/2016
II.1.2)Główny kod CPV
60130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu świadczone przy pomocy specjalistycznych środków transportu. Zakres usług opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

— Karetka medyczna z zespołem ratowniczym (1 pojazd), przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne), odpowiednio wyposażony w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, respirator transportowy, źródło tlenu, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, komora BIO-BAG do transportu pacjentów zakaźnych), z zespołem ratowniczym o składzie: kierowca, ratownik przedmedyczny i ratownik medyczny do dyspozycji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Szwajcarskiej 3 od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 17:00.

Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3,

Zakres czynności objętych usługą obejmuje:

— przewóz chorych, pacjentów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu z oddziałów szpitalnych do innych szpitali na terenie Poznania i Wielkopolski, łącznie z przekazaniem chorego szpitalowi docelowemu lub wykonywanie innych przewozów zleconych przez dysponenta ambulansu ze strony Szpitala,

— udzielenie pomocy medycznej przez zespół ratowniczy w przypadku gdy pacjent w czasie przewozu będzie wymagał takiej pomocy,

— zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i aparatury do udzielania pomocy przewożonym pacjentom, co najmniej w zakresie jak wyżej oraz niezbędnych leków.

— Karetka z zespołem ratowniczym tylko na telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania w każdy dzień tygodnia nie później niż na 30 minut od wezwania.

— Karetka z lekarzem na doraźne wezwanie Szpitalnego Oddziału Ratowniczego przy ul. Szwajcarskiej 3, nie później niż 60 minut od wezwania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wpis do rejestru wykonujących działalność leczniczą z wpisami w odpowiednich komórkach u wojewody dla wykonawcy i każdego podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości minimalnej 300 000 PLN (suma gwarancyjna na jeden

i wszystkie przypadki).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój 123.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2019 rok.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2016