Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Dostawy - 264401-2016

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

30/07/2016    S146    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Roztwory lecznicze

2016/S 146-264401

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
Polska
Tel.: +61 8739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +61 8739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (Pakiet 1-24) będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego – do Magazynu Apteki Zakładowej Szpitala przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1-Roztwory do wstrzykiwań
1)Krótki opis
Pakiet 1 – Roztwory do wstrzykiwań – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 1 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 – Płyny do przepłukiwania w opakowaniach skręconych motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Ecolav
1)Krótki opis
Pakiet 2 – Płyny do przepłukiwania w opakowaniach skręconych motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Ecolav -dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 2, pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 – Płyny do przepłukiwania w opakowaniach skręconych motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Versylene
1)Krótki opis
Pakiet 3 – Płyny do przepłukiwania w opakowaniach skręconych motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Versylene – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 3 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 – Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi, jednorodnymi portami (korek bez lateksu) typu Ecoflac Plus
1)Krótki opis
Pakiet 4 – Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi, jednorodnymi portami (korek bez lateksu) typu Ecoflac Plus – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 4 pozycji 22.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 – Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań
1)Krótki opis
Pakiet 5 – Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 5 pozycji 21.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 – Worek dwukomorowy do żył obwodowych i centralnych
1)Krótki opis
Pakiet 6 – Worek dwukomorowy do żył obwodowych i centralnych- dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 6 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych
1)Krótki opis
Pakiet 7 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 7 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 – Płyny do wlewów dożylnych
1)Krótki opis
Pakiet 8 – Płyny do wlewów dożylnych – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 8 pozycji 28.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 – Płyny infuzyjne i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym
1)Krótki opis
Pakiet 9 – Płyny infuzyjne i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 9 pozycji 6.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych
1)Krótki opis
Pakiet 10 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 10 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 – Przyrządy do pobierania płynów
1)Krótki opis
Pakiet 11 – Przyrządy do pobierania płynów – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 11 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12 – Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack
1)Krótki opis
PAKIET 12 – Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 12 pozycji 19.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: PAKIET 13 – Produkty do żywienia pozajelitowego
1)Krótki opis
PAKIET 13 – Produkty do żywienia pozajelitowego – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 13 pozycji 8.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: PAKIET 14 – Worek dwukomorowy do żył centralnych
1)Krótki opis
PAKIET 14 – Worek dwukomorowy do żył centralnych – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 14 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: PAKIET 15 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych
1)Krótki opis
PAKIET 15 – Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 15 pozycji 14.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: PAKIET 16 – Produkty żywienia dojelitowego
1)Krótki opis
PAKIET 16 – Produkty żywienia dojelitowego – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 16 pozycji 41.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: PAKIET 17 – Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżacza respiratora
1)Krótki opis
PAKIET 17 – Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżacza respiratora – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 17 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: PAKIET 18 – Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych
1)Krótki opis
PAKIET 18 – Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 18 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: PAKIET 19 – Woda sterylna do nawilżania tlenu
1)Krótki opis
PAKIET 19 – Woda sterylna do nawilżania tlenu – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 19 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: PAKIET 20 – Diety do żywienia dojelitowego
1)Krótki opis
PAKIET 20 – Diety do żywienia dojelitowego – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 20 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: PAKIET 21 – Płyny do żywienia dojelitowego
1)Krótki opis
PAKIET 21 – Płyny do żywienia dojelitowego – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 21 pozycji 11.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: PAKIET 22 – Dren do pompy objętościowej
1)Krótki opis
PAKIET 22 – Dren do pompy objętościowej – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 22 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: PAKIET 23 – Zatyczki jałowe do pojemników typu Respiflo
1)Krótki opis
PAKIET 23 – Zatyczki jałowe do pojemników typu Respiflo – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 23 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: PAKIET 24 – Płyn do perfuzji
1)Krótki opis
PAKIET 24 – Płyn do perfuzji – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33692000, 33692100, 33692200, 33692510

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 24 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 41 048,00 zł na całe postępowanie i w poszczególnych pakietach: Pakiet 1- 348,00 zł, Pakiet 2- 312,00 zł, Pakiet 3-282,00 zł, Pakiet 4- 9 312,00 zł, Pakiet 5- 1 104,00 zł, Pakiet 6- 77,00 zł, Pakiet 7-1 536,00 zł, Pakiet 8- 3 000,00 zł, Pakiet 9-126,00 zł, Pakiet 10- 780,00 zł, Pakiet 11- 63,00 zł, Pakiet 12- 6 420,00 zł, Pakiet 13- 2 328,00 zł,
Pakiet 14- 72,00 zł, Pakiet 15-1 596,00 zł, Pakiet 16- 3 780,00 zł, Pakiet 17-135,00 zł,
Pakiet 18- 54,00 zł, Pakiet 19- 135,00 zł, Pakiet 20-50,00 zł, Pakiet 21- 720,00 zł, Pakiet 22- 1 010,00 zł, Pakiet 23- 8,00 zł, Pakiet 24-7 800,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany termin płatności faktury – 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1) Koncesja, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu
środkami kontrastowymi – zgodnie z obowiązującym prawem
2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są
zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa rejestracji zostaną
okazane na każde żądanie Zmawiającego (w wersji papierowej).
3) Dokumenty– odpowiednie materiały informacyjne (katalogi, prospekty, opisy itp.) dotyczące tylko wyrobów medycznych – akcesoriów dla potwierdzenia spełniania wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w języku polskim.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
nr 3 do SIWZ)
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(załącznik nr 4 do SIWZ).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10). Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
11). Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, na potwierdzenie czego
złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-6972/N/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.9.2016 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.9.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.9.2016 - 11:00

Miejscowość:

Poznań

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.7.2016