Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 60751-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Dostawa akcesoriów wielorazowych do aparatów do fakoemulsyfikacji: Oertli Faros i Stellaris PC dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2016-06-08

Poznań: Dostawa akcesoriów wielorazowych do aparatów do fakoemulsyfikacji: Oertli Faros i Stellaris PC dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 100805 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60751 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów wielorazowych do aparatów do fakoemulsyfikacji: Oertli Faros i Stellaris PC dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa akcesoriów wielorazowych do aparatów do fakoemulsyfikacji: Oertli Faros i Stellaris PC dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sukcesywną do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1 - Akcesoria wielorazowe do posiadanego aparatu firmy Bausch&Lomb Stellaris PC

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65740,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2 - Akcesoria wielorazowe do posiadanego aparatu Oertli Faros

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144931,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ