Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 60675-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Dostawa filtrów wdechowych i wydechowych do aparatu Puritan Benett 840 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia do...
Termin składania ofert: 2016-06-08

Poznań: Dostawa filtrów wdechowych i wydechowych do aparatu Puritan Benett 840 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 107961 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60675 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filtrów wdechowych i wydechowych do aparatu Puritan Benett 840 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa filtrów wdechowych i wydechowych do aparatu Puritan Benett 840 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaxu pod nr podanym na formularzu ofertowym, na jego koszt i ryzyko...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa filtrów wdechowych i wydechowych do aparatu Puritan Benett 840 dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ