Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55157-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego...
Termin składania ofert: 2016-05-30

Poznań: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 105279 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55157 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.Przedmiotem zamówienia jest (analizator) i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 871200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ