Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124174-2016 z dnia 2016-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży z włókniny, maseczki, podkłady chłonne, kołdra powietrzna, ubrania chirurgiczne dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia...
Termin składania ofert: 2016-05-25

Poznań: Dostawa odzieży z włókniny, maseczek, podkładów chłonnych, kołdry powietrznej, ubrań chirurgicznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 103611 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124174 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży z włókniny, maseczek, podkładów chłonnych, kołdry powietrznej, ubrań chirurgicznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży z włókniny, maseczki, podkłady chłonne, kołdra powietrzna, ubrania chirurgiczne dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Oferowane wyroby winny być wysokiej jakości, spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn.: podkłady i pościele winny zapewniać komfort pacjentom, nie powodować podrażnień i odparzeń a odzież, czepki, maseczki i ochraniacze na buty zapewnić personelowi odpowiednią ochronę i być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania, do których są przeznaczone, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie ich używania. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaxu pod nr podanym na formularzu ofertowym, na jego koszt i ryzyko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 ODZIEŻ JEDNORAZOWA Z WŁÓKNINY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111030,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 MASECZKI CHIRURGICZNE Z EKRANEM OCHRONNYM NA OCZY I OCIEPLACZE CHIRURGICZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9504,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 PODKŁADY HIGIENICZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET 4 KOŁDRA POWIETRZNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET 5 UBRANIA CHIRURGICZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 6   

Nazwa: PAKIET 6 MANKIETY DO APARATU ZAPEWNIAJĄCEGO KONTROLĘ SEKWENCYJNEGO, GRADIENTOWEGO I OBWODOWEGO UCISKU NA KOŃCZYNY DOLNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ