Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 53185-2016 z dnia 2016-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (tankowanie) paliwa-oleju napędowego oraz zakup oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych. Zamawiający dysponuje samochodami dostawczymi posiadającymi...
Termin składania ofert: 2016-05-23

Poznań: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia
Numer ogłoszenia: 105443 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53185 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (tankowanie) paliwa/oleju napędowego oraz zakup oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych. Zamawiający dysponuje samochodami dostawczymi posiadającymi silniki wysokoprężne do których zakup paliwa/oleju odbywać się będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 02.21.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182926,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ