Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 79098-2016 z dnia 2016-04-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku oraz staplery skórne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala...
Termin składania ofert: 2016-04-14

Poznań: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku oraz staplery skórne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 117304 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79098 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku oraz staplery skórne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku oraz staplery skórne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaxu pod nr podanym na formularzu ofertowym, na jego koszt i ryzyko. b) Rozmiary wymagane w poszczególnych pozycjach zamawiane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ