Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 71100-2016 z dnia 2016-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na...
Termin składania ofert: 2016-04-07

Poznań: Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..
Numer ogłoszenia: 100302 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71100 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaxu pod nr podanym na formularzu ofertowym, na jego koszt i ryzyko...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 33.14.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1 cewniki Dufour

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 sprzęt urologiczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3 zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza, zestawy do nefrostomii przezskórnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ