Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 64000-2016 z dnia 2016-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu...
Termin składania ofert: 2016-03-30

Poznań: Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 106704 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64000 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2) montaż, zainstalowanie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia 4) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.22.30-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648148,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ