Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 7749-2016 z dnia 2016-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu CoaguChek XS dla potrzeb Laboratorium Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie i...
Termin składania ofert: 2016-02-02

Poznań: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu CoaguChek XS dla potrzeb Laboratorium Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 17469 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7749 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu CoaguChek XS dla potrzeb Laboratorium Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu CoaguChek XS dla potrzeb Laboratorium Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie i zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony odpowiednio na 2 części (pakiety). Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu do Zamawiającego do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem własnym lub zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu COBAS b 221

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - Paski do aparatu CoaguChek XS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ