Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Dostawy - 446842-2015

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

19/12/2015    S246    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Różne produkty lecznicze

2015/S 246-446842

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (postać, wymagane dawki oraz zamawiane ilości produktów leczniczych) znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 88 pakietów (części). Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)Krótki opis
Pakiet nr 1 pozycji 14.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 1 pozycji 14.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)Krótki opis
Pakiet nr 2 pozycji 7.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 2 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)Krótki opis
Pakiet nr 3 pozycji 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 3 pozycji 8.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)Krótki opis
Pakiet nr 4 pozycji 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 4 pozycji 37.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)Krótki opis
Pakiet nr 5 pozycji 17.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 5 pozycji 17.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)Krótki opis
Pakiet nr 6 pozycji 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 6 pozycji 43.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)Krótki opis
Pakiet nr 7 pozycji 9.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 7 pozycji 9.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)Krótki opis
Pakiet nr 8 pozycji 16.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 8 pozycji 16.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)Krótki opis
Pakiet nr 9 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 9 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)Krótki opis
Pakiet nr 10 pozycji 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 10 pozycji 24.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)Krótki opis
Pakiet nr 11 pozycji 3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 11 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)Krótki opis
Pakiet nr 12 pozycji 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 12 pozycji 27.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)Krótki opis
Pakiet nr 13 pozycji 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 13 pozycji 8.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
1)Krótki opis
Pakiet nr 14 pozycji 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 14 pozycji 24.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
1)Krótki opis
Pakiet nr 15 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 15 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
1)Krótki opis
Pakiet nr 16 pozycji 17.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 16 pozycji 17.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Pakiet nr 17 pozycji 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 17 pozycji 43.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
1)Krótki opis
Pakiet nr 18 pozycji 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 18 pozycji 33.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
1)Krótki opis
Pakiet nr 19 pozycji 55.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 19 pozycji 55.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20
1)Krótki opis
Pakiet nr 20 pozycji 19.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 20 pozycji 19.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
1)Krótki opis
Pakiet nr 21 pozycji 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 21 pozycji 30.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22
1)Krótki opis
Pakiet nr 22 pozycji 3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 22 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23
1)Krótki opis
Pakiet nr 23 pozycji 70.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 23 pozycji 70.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24
1)Krótki opis
Pakiet nr 24 pozycji 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 24 pozycji 37.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25
1)Krótki opis
Pakiet nr 25 pozycji 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 25 pozycji 33.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26
1)Krótki opis
Pakiet nr 26 pozycji 31.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 26 pozycji 31.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27
1)Krótki opis
Pakiet nr 27 pozycji 14.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 27 pozycji 14.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28
1)Krótki opis
Pakiet nr 28 pozycji 4.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 28 pozycji 4.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29
1)Krótki opis
Pakiet nr 29 pozycji 32.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 29 pozycji 32.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30
1)Krótki opis
Pakiet nr 30 pozycji 10.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 30 pozycji 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31
1)Krótki opis
Pakiet nr 31 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 31 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32
1)Krótki opis
Pakiet nr 32 pozycji 3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 32 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33
1)Krótki opis
Pakiet nr 33 pozycji 7.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 33 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34
1)Krótki opis
Pakiet nr 34 pozycji 16.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 34 pozycji 16.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35
1)Krótki opis
Pakiet nr 35 pozycji 11.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 35 pozycji 11.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36
1)Krótki opis
Pakiet nr 36 pozycji 3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 36 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Pakiet nr 37
1)Krótki opis
Pakiet nr 37 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 37 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38
1)Krótki opis
Pakiet nr 38 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 38 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Pakiet nr 39
1)Krótki opis
Pakiet nr 39 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 39 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Pakiet nr 40
1)Krótki opis
Pakiet nr 40 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 40 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Pakiet nr 41
1)Krótki opis
Pakiet nr 41 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 41 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Pakiet nr 42
1)Krótki opis
Pakiet nr 42 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 42 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Pakiet nr 43
1)Krótki opis
Pakiet nr 43 pozycji 5.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 43 pozycji 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Pakiet nr 44
1)Krótki opis
Pakiet nr 44 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 44 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Pakiet nr 45
1)Krótki opis
Pakiet nr 45 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 45 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Pakiet nr 46
1)Krótki opis
Pakiet nr 46 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 46 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Pakiet nr 47
1)Krótki opis
Pakiet nr 47 pozycji 42.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 47 pozycji 42.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Pakiet nr 48
1)Krótki opis
Pakiet nr 48 pozycji 16.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 48 pozycji 16.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Pakiet nr 49
1)Krótki opis
Pakiet nr 49 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 49 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Pakiet nr 50
1)Krótki opis
Pakiet nr 50 pozycji 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 50 pozycji 24.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Pakiet nr 51
1)Krótki opis
Pakiet nr 51 pozycji 6.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 51 pozycji 6.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Pakiet nr 52
1)Krótki opis
Pakiet nr 52 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 52 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Pakiet nr 53
1)Krótki opis
Pakiet nr 53 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 53 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Pakiet nr 54
1)Krótki opis
Pakiet nr 54 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 54 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Pakiet nr 55
1)Krótki opis
Pakiet nr 55 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 55 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Pakiet nr 56
1)Krótki opis
Pakiet nr 56 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 56 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Pakiet nr 57
1)Krótki opis
Pakiet nr 57 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 57 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Pakiet nr 58
1)Krótki opis
Pakiet nr 58 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 58 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Pakiet nr 59
1)Krótki opis
Pakiet nr 59 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 59 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Pakiet nr 60
1)Krótki opis
Pakiet nr 60 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 60 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Pakiet nr 61
1)Krótki opis
Pakiet nr 61 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 61 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Pakiet nr 62
1)Krótki opis
Pakiet nr 62 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 62 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Pakiet nr 63
1)Krótki opis
Pakiet nr 63 pozycji 6.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 63 pozycji 6.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Pakiet nr 64
1)Krótki opis
Pakiet nr 64 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 64 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Pakiet nr 65
1)Krótki opis
Pakiet nr 65 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 65 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: Pakiet nr 66
1)Krótki opis
Pakiet nr 66 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 66 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Pakiet nr 67
1)Krótki opis
Pakiet nr 67 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 67 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: Pakiet nr 68
1)Krótki opis
Pakiet nr 68 pozycji 9.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 68 pozycji 9.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: Pakiet nr 69
1)Krótki opis
Pakiet nr 69 pozycji 3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 69 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: Pakiet nr 70
1)Krótki opis
Pakiet nr 70 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 70 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Pakiet nr 71
1)Krótki opis
Pakiet nr 71 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 71 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Pakiet nr 72
1)Krótki opis
Pakiet nr 72 pozycji 6.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 72 pozycji 6.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Pakiet nr 73
1)Krótki opis
Pakiet nr 73 pozycji 5.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 73 pozycji 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Pakiet nr 74
1)Krótki opis
Pakiet nr 74 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 74 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: Pakiet nr 75
1)Krótki opis
Pakiet nr 75 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 75 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Pakiet nr 76
1)Krótki opis
Pakiet nr 76 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 76 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: Pakiet nr 77
1)Krótki opis
Pakiet nr 77 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 77 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: Pakiet nr 78
1)Krótki opis
Pakiet nr 78 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 78 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: Pakiet nr 79
1)Krótki opis
Pakiet nr 79 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 79 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Pakiet nr 80
1)Krótki opis
Pakiet nr 80 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 80 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Pakiet nr 81
1)Krótki opis
Pakiet nr 81 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 81 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: Pakiet nr 82
1)Krótki opis
Pakiet nr 82 pozycji 10.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 82 pozycji 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: Pakiet nr 83
1)Krótki opis
Pakiet nr 83 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 83 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: Pakiet nr 84
1)Krótki opis
Pakiet nr 84 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 84 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: Pakiet nr 85
1)Krótki opis
Pakiet nr 85 pozycji 2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 85 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: Pakiet nr 86
1)Krótki opis
Pakiet nr 86 pozycji 9.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 86 pozycji 9.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: Pakiet nr 87
1)Krótki opis
Pakiet nr 87 pozycji 5.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 87 pozycji 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Pakiet nr 88
1)Krótki opis
Pakiet nr 88 pozycji 1.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 88 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 128.992,00 zł na cały przedmiot zamówienia. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi: Pakiet 1 – 584,00zł; Pakiet 2 – 25,00zł; Pakiet 3 – 576,00 zł; Pakiet 4 – 264,00 zł; Pakiet 5 – 410,00 zł; Pakiet 6 – 528,00 zł; Pakiet 7 – 63,00 zł; Pakiet 8 – 1.324,00 zł; Pakiet 9 – 2.304,00 zł; Pakiet 10- 1.788,00zł; Pakiet 11 – 4.962,00 zł; Pakiet 12 – 2.900,00 zł; Pakiet 13 – 696,00 zł; Pakiet 14 – 780,00 zł; Pakiet 15 – 576,00zł; Pakiet 16 – 4.200,00zł; Pakiet 17 – 834,00zł; Pakiet 18 – 2.707,00zł; Pakiet 19 – 2.419,00zł; Pakiet 20 – 240,00zł; Pakiet 21 – 1.775,00zł; Pakiet 22 – 730,00zł; Pakiet 23 – 13.253,00zł; Pakiet 24 – 3.602,00zł; Pakiet 25 – 4.200,00zł; Pakiet 26 – 7.464,00zł; Pakiet 27 – 1.111,00zł; Pakiet 28 – 576,00zł; Pakiet 29 – 2.142,00zł; Pakiet 30 – 2.256,00zł; Pakiet 31 – 2.106,00zł; Pakiet 32 – 240,00zł; Pakiet 33 – 156,00zł; Pakiet 34 – 1.578,00zł; Pakiet 35 – 8.610,00zł; Pakiet 36 – 918,00zł; Pakiet 37 – 132,00zł; Pakiet 38 – 990,00zł; Pakiet 39 – 1.114,00zł; Pakiet 40 – 1.237,00zł; Pakiet 41 – 3.672,00zł; Pakiet 42 – 82,00zł; Pakiet 43 – 1.104,00zł; Pakiet 44 – 5.124,00zł; Pakiet 45 – 600,00zł; Pakiet 46 – 810,00zł; Pakiet 47 – 9.812,00zł; Pakiet 48 – 144,00zł; Pakiet 49 – 30,00zł; Pakiet 50 – 4.872,00zł; Pakiet 51 – 414,00zł; Pakiet 52 – 84,00zł; Pakiet 53 – 13,00zł;Pakiet 54 – 382,00zł; Pakiet 55 – 138,00zł; Pakiet 56 – 470,00zł; Pakiet 57 – 791,00zł; Pakiet 58 – 50,00zł; Pakiet 59 – 216,00zł; Pakiet 60 – 30,00zł; Pakiet 61 – 14,00zł; Pakiet 62 – 108,00zł; Pakiet 63 – 84,00zł; Pakiet 64 – 3.000,00zł; Pakiet 65 – 1.752,00zł; Pakiet 66 – 50,00zł; Pakiet 67 – 857,00zł; Pakiet 68 – 258,00zł; Pakiet 69 – 800,00zł; Pakiet 70 – 93,00zł; Pakiet 71 – 1.743,00zł; Pakiet 72 – 312,00zł; Pakiet 73 – 1.566,00zł; Pakiet 74 – 78,00zł; Pakiet 75 – 42,00zł; Pakiet 76 – 6,00zł; Pakiet 77 – 150,00zł; Pakiet 78 – 216,00zł; Pakiet 79 – 42,00zł; Pakiet 80 – 105,00zł; Pakiet 81 – 24,00zł; Pakiet 82 – 1.015,00zł; Pakiet 83 – 246,00zł; Pakiet 84 – 4.140,00zł; Pakiet 85 – 670,00,-; Pakiet 86 – 44,00,-; Pakiet 87 – 84,00,-; Pakiet 88 – 213,00,-.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany termin płatności faktury – 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:
1) oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. III.4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia powyższych dokumentów na nośniku elektronicznym, tj. np. płyta CD, dysk twardy lub innych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, na potwierdzenie czego
złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 95

2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-11298/N/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.1.2016 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.1.2016 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.1.2016 - 11:00

Miejscowość:

Poznań

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 20.12.2016r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2015