Poznań: Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, rewizyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia W Poznaniu
Numer ogłoszenia: 164519 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154169 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, rewizyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia W Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, rewizyjnych z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem, przez wykonawcę, do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie na własny koszt i ryzyko b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy, jedno kompletne instrumentarium do endoprotez będących przedmiotem zamówienia, dla wykonywania zabiegów operacyjnych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt dwie kompletne linie endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb. linia obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe linii bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem asortymentu do Wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokóły, które Zamawiający przekaże Wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania raportu-protokółu. Uzupełnienie linii na podstawie niepodpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu- protokółu skutkować będzie odesłaniem sprzętu do wykonawcy d) Instrumentarium oraz kompletne linie implantów oddawanych Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do Apteki Zakładowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczątką Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawiciela Apteki. e) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu linii, sprzętu znajdującego się na Bloku Operacyjnym nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekroczyć liczby wynikającej z protokółu przekazania linii. f) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, rewizyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ