Poznań: Dostawa echokardiografu na potrzeby Pracowni Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 292202 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275124 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa echokardiografu na potrzeby Pracowni Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa echokardiografu na potrzeby Pracowni Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2) montaż, zainstalowanie, tj. podłączenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia 4) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.23.40-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa echokardiografu na potrzeby Pracowni Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270740,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ