Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 365831-2015

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

17/10/2015    S202    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

2015/S 202-365831

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
b) Użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem w pakietach: 1 (poz. 1,2,3,7,8,9,10), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego. „Linia” obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe „linii” bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem implantów do wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych.
Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu …… (nie później niż 48 godz.) od daty otrzymania raportu/protokołu. Uzupełnienie „linii” na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokołu skutkować będą odesłaniem sprzętu do Wykonawcy.
d) Instrumentarium oraz kompletną „linię” implantów oddawanych Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do Apteki Zakładowej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczęcią Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Apteki.
e) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale wykonawcy kontrolnego spisu „linii” sprzętu znajdującego się na Bloku Operacyjnym nie rzadziej niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekraczać liczby wynikającej z protokołu przekazania „linii”.
f) Dostawy asortymentu z pakietu 1 (poz. 4, 5, 6), 8, 12 realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż …… (nie dłużej niż 3 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym ( w oświadczeniach Wykonawcy).
g) Przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia.
h) Zapewnienie dostępności implantów o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego –realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 528 885 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)Krótki opis
Pakiet nr 1: poz. 1,2,3,7,8,9,10 wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego. Poz. 4,5,6 dostawa sukcesywna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 1 pozycji 9.
Szacunkowa wartość bez VAT: 638 815 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)Krótki opis
Pakiet nr 2: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 2 pozycji 6.
Szacunkowa wartość bez VAT: 214 370 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)Krótki opis
Pakiet nr 3: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 3 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)Krótki opis
Pakiet nr 4: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 4 poz. 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)Krótki opis
Pakiet nr 5: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 5 pozycji 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 103 300 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)Krótki opis
Pakiet nr 6: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 6 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 189 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)Krótki opis
Pakiet nr 7: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 7 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 127 700 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)Krótki opis
Pakiet nr 8 dostawa sukcesywna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 8 pozycji 3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)Krótki opis
Pakiet nr 9: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 9 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)Krótki opis
Pakiet nr 10: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 10 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 58 800 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)Krótki opis
Pakiet nr 11: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 11 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)Krótki opis
Pakiet nr 12 dostawa sukcesywna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 12 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 800 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)Krótki opis
Pakiet nr 13: wykonawca oddaje zamawiającemu w depozyt nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy kompletną linię implantów do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres
Pakiet nr 13 pozycji 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 700 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 19 818 PLN.
Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:
Pakiet 1 – 8 280 PLN; Pakiet 2 – 2 780 PLN, Pakiet 3 – 505 PLN, Pakiet 4 – 415 PLN, Pakiet 5 – 1 339 PLN, Pakiet 6 – 2 450 PLN, Pakiet 7 – 1 655 PLN, Pakiet 8 – 189 PLN, Pakiet 9 – 62 PLN, Pakiet 10 – 762 PLN, Pakiet 11 – 337 PLN, Pakiet 12 – 529 PLN, Pakiet 13 – 515 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany termin płatności faktury – 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1) Oświadczenie o posiadaniu certyfikatów dopuszczających wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z 20.5.2010 o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne, do okazania na każde żądanie zamawiającego.
2) Próbki, opisy lub fotografie – odpowiednie materiały informacyjne i karty katalogowe producenta zawierające potwierdzenie opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10). Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
11). Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, na potwierdzenie czego
złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-8721/N/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.11.2015 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2015 - 11:00

Miejscowość:

Poznań

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 15.10.2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.10.2015