Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Dostawy - 451713-2015

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

23/12/2015    S248    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

2015/S 248-451713

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
b) Użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem w pakietach: 1 (poz. 1,2,3,7,8,9,10), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego. „Linia” obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe „linii” bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem implantów do wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych.
Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu …… (nie później niż 48 godz.) od daty otrzymania raportu/protokołu. Uzupełnienie „linii” na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokołu skutkować będą odesłaniem sprzętu do Wykonawcy.
d) Instrumentarium oraz kompletną „linię” implantów oddawanych Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do Apteki Zakładowej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczęcią Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Apteki.
e) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale wykonawcy kontrolnego spisu „linii” sprzętu znajdującego się na Bloku Operacyjnym nie rzadziej niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekraczać liczby wynikającej z protokołu przekazania „linii”.
f) Dostawy asortymentu z pakietu 1 (poz. 4, 5, 6), 8, 12 realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż …… (nie dłużej niż 3 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym ( w oświadczeniach Wykonawcy).
g) Przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia.
h) Zapewnienie dostępności implantów o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego –realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 427 420,92 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381-8721/N/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 202-365831 z dnia 17.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 689 920,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 668 588,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 231 519,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 211 839,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 560 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 230 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 111 564 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 123 768 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 204 120 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 192 175,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Lit Sp. z o.o.
ul. Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 137 916 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 40 543,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Pakiet nr 8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Arno-Med Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 24
55-081 Mietków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 768 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 520,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Pakiet nr 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ralf Medical Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 10 lok. 1
60-163 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 63 504 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 63 504 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: Pakiet nr 11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hofer GmbH&CoKG spółka komandytowa Oddział w Polsce
ul. Radkowska 9
57-402 Nowa Ruda
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 28 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 468,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Pakiet nr 12
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 44 064 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 39 657,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Pakiet nr 13
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 42 876 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 36 126 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2015