Poznań: Dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA oraz dzierżawa sprzętu
Numer ogłoszenia: 122555 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107313 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA oraz dzierżawa sprzętu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA dla potrzeb Laboratorium Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Laboratorium szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dla przedmiotu dzierżawy wymagane jest także by wykonawca: a/ dostarczył na własny koszt i ryzyko oraz zamontował i uruchomił oferowany sprzęt, będące przedmiotem dzierżawy, a także dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim i przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie wykorzystania sprzętu, również zapewnił bieżące konsultacje b/ wykonywał na własny koszt przeglądy, konserwacje i naprawy przedmiotu dzierżawy i zapewnił własny serwis do wykonywania tych czynności oraz zobowiązał się do utrzymywania urządzeń w pełnej sprawności, c/ wykonywał naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie jego awarii w okresie trwania umowy, w terminie podanym w ofercie, od chwili zgłoszenia każdej awarii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - Testy metodą Elisa z dzierżawą czytnika mikropłytek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113210,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - Testy paskowe do diagnostyki ANA i ANCA wraz z dzierżawą koniecznego sprzętu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123479,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 - Zestaw do diagnostyki przeciwciał ANA i ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej z dzierżawą mikroskopu fluorescencyjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35826,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ