Poznań: Dostawa endoprotez rotacyjno - zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcemantowych stawu biodrowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 207201 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194007 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez rotacyjno - zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcemantowych stawu biodrowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez rotacyjno - zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 1. Dla pakietu 1 Użyczenie Zamawiającemu kompletnego instrumentarium wraz z poszczególnymi komponentami endoprotez do wykorzystania przy planowanym zabiegu operacyjnym. Użyczenie nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym i winno być zrealizowane na zamówienie Apteki szpitalnej na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Instrumentarium, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia, wraz z niezużytymi elementami endoprotezy zostanie zwrócone Wykonawcy najpóźniej do 2 dni roboczych po zabiegu protokołem zdawczo-odbiorczym na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za zużyte podczas zabiegu elementy endoprotezy 2. Dla pakietu 2 a) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy jedno kompletne instrumentarium do endoprotez bezcementowych stawu biodrowego do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia b) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy dwie kompletne -linie dla endoprotez bezcementowych stawu biodrowego objętych zamówieniem w pakiecie 2, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty-protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu -linii nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania raportu-protokołu. c) Bezpłatne szkolenie w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z zamawiającym (dla min. 2 osób w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, od dnia podpisania umowy), zakończone protokołem szkolenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 2 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ