Poznań: Dostawa leku typu CIMZIA (Certolizumab pegol) - stosowanego w programie lekowym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (kontynuacja leczenia) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 242870 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139863 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku typu CIMZIA (Certolizumab pegol) - stosowanego w programie lekowym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (kontynuacja leczenia) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leku typu CIMZIA (Certolizumab pegol) - stosowanego w programie lekowym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (kontynuacja leczenia) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje lek typu CIMZIA (Certolizumab pegol) - roztwór do wstrzykiwań w postaci ampułkostrzykawek 1 op. 200mg/1ml x 2 ampułkostrzykawki w ilości 78 op. Przedmiot zamówienia obejmuje również:dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Apteki Szpitala Zamawiającego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, w terminie wskazanym w ofercie nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa leku typu CIMZIA (Certolizumab pegol) - stosowanego w programie lekowym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (kontynuacja leczenia) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 223704,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ