Poznań: Obsługa serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów: Mobilett XP Eco o n/s 11402, Mobilett XP Eco o n/s 11403, Arcadis Avantic Gen 2 o n/s 32456, Axiom Iconos R200 C90 3D Top o n/s 6113 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 184582 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów: Mobilett XP Eco o n/s 11402, Mobilett XP Eco o n/s 11403, Arcadis Avantic Gen 2 o n/s 32456, Axiom Iconos R200 C90 3D Top o n/s 6113 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów: Mobilett XP Eco o n/s 11402, Mobilett XP Eco o n/s 11403, Arcadis Avantic Gen 2 o n/s 32456, Axiom Iconos R200 C90 3D Top o n/s 6113 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Obsługa serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów: Mobilett XP Eco o n/s 11402, Mobilett XP Eco o n/s 11403, Arcadis Avantic Gen 2 o n/s 32456, Axiom Iconos R200 C90 3D Top o n/s 6113 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę