Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 276494-2014

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

13/08/2014    S154    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Akcesoria do drenażu

2014/S 154-276494

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
a) Dostawę przedmiotu zamówienia do apteki zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
b) Użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie
serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych, w pakietach 1-10, 13, 16, 24-25. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem w pakietach 1-10, 24-25, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Neurochirurgii. „Linia” obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów.
Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu 48 godz. od daty otrzymania raportu/protokołu.
d) Dostawy asortymentu z pakietów 11-23 realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego, w terminie wskazanym w
ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniach Wykonawcy).
d) Przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Neurochirurgii w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia.
e) Zapewnienie dostępności implantów o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego – realizowane na specjalne
(dodatkowe) zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141642, 33141120, 33183000, 33184100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381-6358/N/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 112-196980 z dnia 13.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biomet Polska Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 893,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2 - Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 81 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 79 596 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Pakiet 3 - Stabilizacja tylna kręgosłupa szyjnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LfC Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 41
65-364 Zielona Góra
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 48 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 47 520 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4 - Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biomet Polska Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 110 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 108 918 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5 - Stabilizacja odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 173 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 172 314 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 056 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7 - Stabilizacja międzykolczysta w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo - krzyżowym kręgosłupadynamiczna i sztywna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paradigm Spine Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/203
00-870 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 178 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 163 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Pakiet nr 8 - Implanty międzytrzonowe typu Plif
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 960 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Pakiet nr 9 - System do złamań zęba obrotnika
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 890 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Pakiet nr 10 - Zestaw do cementoplastyki (vertebloplastyki)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 760 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Pakiet nr 12 - Proteza kości czaszki typu Codubix
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 26 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 784 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Pakiet nr 13 - Zestaw do kraniotomii
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 272 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Pakiet nr 15 - Zestawy do leczenia wodogłowia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 77 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 69 606 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Pakiet nr 16 - Klipsy naczyniowe tytanowe neurochirurgiczne typu Yasargil
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 31 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 923,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Pakiet nr 17 - Zastawka programowalna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Pakiet nr 18 - Drenaż komorowy zewnętrzny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Institute of Clinical Research Sp. z o.o.
ul. Cichociemnych 4/9
03-984 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 748 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Pakiet nr 19 - Drenaż lędźwiowy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Comef Aparatura Naukowo Badawcza
ul. Gdańska 2
40-719 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 758,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: Pakiet nr 22 - Dreny typ Cusa z kluczami do zamykania końcówek podczas zabiegu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Comef Aparatura Naukowo Badawcza
ul. Gdańska 2
40-719 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 66 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 981,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: Pakiet nr 23 - Frez kraniotomu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 996 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Część nr: 24 - Nazwa: Pakiet nr 24 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LfC Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 41
65-364 Zielona Góra
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 280 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: Pakiet nr 25 - System do małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 28 728 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.8.2014