Poznań: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metoda VAC dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 105947 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85933 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metoda VAC dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są zestawy opatrunkowe do systemu oczyszczania ran metodą V.A.C. dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralną czesć. W każdym pakiecie opisano wymagania jakie winien spełniać przedmiot zamówienia, który musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu ofertowym i tylko takie rodzaje są dopuszczalne; Zamawiający jako wiążący traktuje zapis jaki znajduje się przy każdym z pakietów. . Przedmiot zamówienia obejmuje również : a/ dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. b/ przekazanie Zamawiającemu, do nieodpłatnego użytku, w pełni sprawnych, aparatów do oczyszczania ran metodą VAC, doraźnie, na czas trwania terapii w ilości 1-3 szt. w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia potrzeby ich użycia. Aparaty muszą być kompatybilne z zamawianymi opatrunkami. Wraz z aparatem do oczyszczania ran metodą VAC Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. c/ po zakończeniu każdej terapii Zamawiający zwróci Wykonawcy aparat w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia w ciągu 2 dni od zakończenia terapii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1 - Zestawy opatrunkowe VAC

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 - Zestawy opatrunkowe VAC

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2870,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3 - Zestawy opatrunkowe VACV

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6481,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ