Poznań: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych oraz staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..
Numer ogłoszenia: 63310 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18667 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych oraz staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych oraz staplerów okrężnych i liniowych jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy pakiety. Zamówienie obejmuje również sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109710,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142884,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ