Poznań: Dostawa środków czystości, części eksploatacyjnych oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 215243 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186859 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, części eksploatacyjnych oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości, części eksploatacyjnych oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, oraz na Specyfikacji szczegółowej stanowiącej zał. nr 6 do SIWZ, gdzie opisane są podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również : - bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44 szt urządzeń dozujących z zestawem końcówek o różnej średnicy przepływu, wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; (zgodnie z opisem w Specyfikacji szczegółowej) Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. - Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy - dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcje Zaopatrzenia zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 roboczych dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy). - w przypadku opakowań po produktach niebezpiecznych ze znakiem ostrzegawczym N i T Wykonawca zagwarantuje odbiór opakowań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET NR 1 - ŚRODKI CZYSTOŚCI, MOPY NAKŁADKI, KIJE, STELAŻE, ŚCIERECZKI, INNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 521936,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET NR 3 - WORKI SEPERACYJNE DO PRANIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET NR 4 - ARTYKUŁY GOSPODARCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23019,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET NR 5 - RĘKAWICE DO MYCIA CHORYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET NR 7 - NACZYNIA JEDNORAZOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10825,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ