Poznań: Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - powtórka
Numer ogłoszenia: 205015 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178701 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - powtórka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w asortymencie , rodzajach i ilościach wymienionych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia są szwy chirurgiczne, wysokiej jakości, spełniające wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym oraz w pełni spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę szwów chirurgicznych do zamawiającego transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. ul. Szwajcarskiej 3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - Szew monofilamentowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125925,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ