Poznań: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 283232 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231298 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego i Urologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Zamówienie obejmuje również sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ