Poznań: Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 128429 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218598 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne i użytkowe znajdują się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na karetkę fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2013 roku posiadającą świadectwo homologacji typu pojazdu dopuszczającym pojazd do użytku na terenie RP oraz spełniającą wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 ( w zakresie ambulansu typu A2) i PN EN 1865. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) Dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2) Udzielenie gwarancji na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; na lakier min. 36 miesięcy; na perforację nadwozia min. 144 miesiące; na przedział medyczny min. 24 miesiące..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 34.11.41.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138211,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ