Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 257190-2013

Pomoc

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

01/08/2013    S148    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Implanty chirurgiczne

2013/S 148-257190

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 pakiety (części).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dostawę przedmiotu zamówienia do apteki zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko;
b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych, w pakietach 1-10, 13,16. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia;
c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem w pakietach 1-10, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Neurochirurgii. „Linia” obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów.
Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych.
Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu 48 godz. od daty otrzymania raportu/protokołu;
d) dostawy asortymentu z pakietów 11-23 realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniach Wykonawcy);
d) przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Neurochirurgii w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia;
e) zapewnienie dostępności implantów o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego – realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33184100, 33141120, 33183000, 33141642

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 025 092,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381-4459/N/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 96-163780 z dnia 18.5.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1 – Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biomet Polska sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 42 768 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 148 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2 – Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 71 280 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 190 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Pakiet nr 3 – Stabilizacja tylna kręgosłupa szyjnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LfC sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 41
65-364 Zielona Góra
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 520 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 47 520 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4 – Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biomet Polska sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 125 182,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 121 392 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5 – Stabilizacja odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 118 972,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 125 388 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6 – Stabilizacja kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym z dostępu przedniego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 22 032 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 056 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7 – Stabilizacja międzykolczysta w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa dynamiczna i sztywna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paradigm Spine Polska sp. z o.o.
ul. Lwowska 2A/29
00-658 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 193 320 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 193 320 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Pakiet nr 8 – Implanty międzytrzonowe typu Plif
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 960 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Pakiet nr 9 – System do złamań zęba obrotnika
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 890 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 890 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Pakiet nr 10 – Zestaw do cementoplastyki (vertebloplastyki)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stryker Polska sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 760 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 840 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Pakiet nr 12 – Proteza kości czaszki typu Codubix
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 440 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 920 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Pakiet nr 13 – Zestaw do kraniotomii
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 544,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 544,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Pakiet nr 15 – Zestawy do leczenia wodogłowia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 094 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 76 820,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Pakiet nr 16 – klipsy naczyniowe tytanowe neurochirurgiczne typu Yasargil
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 37 260 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 412,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Pakiet nr 17 – Zastawka programowalna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 29 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 752 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Pakiet nr 18 – Drenaż komorowy zewnętrzny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38
04-563 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Pakiet nr 19 – Drenaż lędźwiowy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38
04-563 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 456 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 240 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Pakiet nr 20 – Zestawy drenów do systemu pomiaru Liquo Guard
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38
04-563 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 864 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 216 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: Pakiet nr 21 – Zestaw markerów jednorazowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

IMC Impomed Centrum S.A.
ul. Skrzyneckiego 38
04-563 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 040 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 52 785,43 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: Pakiet nr 22 – Dreny typ Cusa z kluczami do zmiany końcówek podczas zabiegu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Comef Aparatura Naukowo-Badawcza
ul. Rakowiecka 36/37
02-532 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 71 280 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 981,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: Pakiet nr 23 – Frez kraniotomu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 888 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 996 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.7.2013