Poznań: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metodą V.A.C. wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 88015 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64907 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metodą V.A.C. wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są zestawy opatrunkowe do systemu oczyszczania ran metodą V.A.C. wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. W każdym pakiecie opisano wymagania jakie winien spełniać przedmiot zamówienia, który musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu ofertowym i tylko takie rodzaje są dopuszczalne; Zamawiający jako wiążący traktuje zapis jaki znajduje się przy każdym z pakietów. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów (zestawów), a także opakowanie zbiorcze były zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. Na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym przedmiotu zamówienia winien być podany również numer serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Dla przedmiotu dzierżawy w pakiecie 1 i 2 wymagane jest także by wykonawca: a/ dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim, a także przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie wykorzystania urządzenia, oraz zapewnił bieżące konsultacje b/ wykonywał na własny koszt przeglądy, konserwacje i naprawy przedmiotu dzierżawy i zapewnił własny serwis do wykonywania tych czynności oraz zobowiązał się do utrzymywania urządzenia w pełnej sprawności, c/ wykonywał naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie jego awarii w okresie trwania umowy, w terminie podanym w ofercie, od chwili zgłoszenia każdej awarii. d/ dostawa sprzętu do Apteki Szpitalnej w terminie 24 godzin od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - Zestawy opatrunkowe V.A.C. wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694444,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - Zestawy opatrunkowe wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3 - Zestawy opatrunkowe do podciśnieniowego leczenia ran

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ