Poznań: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Kardiochirurgii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 79649 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57353 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Kardiochirurgii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry oraz zamawiane ilości sprzętu) znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko oraz wymianę uszkodzonego sprzętu w terminach oznaczonych w formularzu ofertowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.60.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 32/40Fr z konektorem ½ cala

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30044,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 36/51 Fr z konektorem 1/2cala

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10977,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 4 Głowica pompy centryfugalnej (bezokluzyjnej)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET 5 Zestaw do podawanie kardiopleginy krystalicznej podawanej przez pompę rolkową

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET - 6 Oksygenator powlekany z zestawem drenów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: PAKIET 7 Sztywny ssak z końcówką kontową

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ