Poznań: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 67823 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51733 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Dokładny opis oraz podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia zawarte zostały w ppkt 2, 3, 4, 5 SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje również użyczenie , na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium oraz dostawę endoprotez do Zamawiającego - do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem wykonawcy lub zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy dwóch kompletnych instrumentariów do endoprotez bipolarnych stawu biodrowego (po jednym dla Bloku. Operacyjnego Urazowego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu), do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentaria w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy czterech kompletnych linii endoprotez objętych zamówieniem (po dwie na każdy oddział), do wykorzystania wg bieżących potrzeb. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty-protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania raportu/protokołu. d) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ENDOPROTEZY BIPOLARNE STAWU BIODROWEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ