Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie publicz... - 74314-2013

Pomoc

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

06/03/2013    S46    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Poznań: Usługi udzielania kredytu

2013/S 046-074314

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 PLN na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł na okres 5 lat na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
2. Warunki realizacji zamówienia:
2.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
2.2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na spłatę przeterminowanych zobowiązań.
2.3. Kredyt udzielony będzie na okres 60 miesięcy od dnia wypłaty środków z kredytu.
2.4. Wykonawca otworzy rachunek bieżący (z dostępem do bankowości elektronicznej) najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie w okresie jej obowiązywania.
2.5 Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
2.6 Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w ciągu 2 dni od dnia ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu (zgoda NFZ na cesję wierzytelności).
2.7 Od kwoty udzielonego kredytu Wykonawca pobierze wyłącznie prowizję przygotowawczą w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu.
2.8 Wykonawca dokona uruchomienia kredytu jednorazowo zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
2.9 Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.
2.10 Odsetki płatne wg Stopy Zmiennej, składającej się ze stopy bazowej i marży Wykonawcy, tj. stopy bazowej WIBOR 6 M oraz stałej marży Wykonawcy ustalonej na podstawie złożonej oferty.
2.11 Naliczanie odsetek od dziennych sald zadłużenia w walucie kredytu od daty wypłaty kredytu (włącznie) do daty poprzedzającej pełną spłatę. Odsetki płatne ostatniego dnia okresu odsetkowego. W przypadku, gdy dzień płatności odsetek nie jest dniem roboczym, odsetki są płatne w pierwszym następującym po nim dniu roboczym, a w przypadku ostatniego okresu odsetkowego – w ostatnim poprzedzającym go dniu roboczym.
2.12 Okresy odsetkowe są jednomiesięczne. Pierwszy okres odsetkowy trwa od dnia pierwszego wykorzystania kredytu do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Kolejne okresy odsetkowe trwają od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Ostatni okres odsetkowy trwa do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej spłaty (włącznie).
2.13 Wysokość stopy zmiennej ustala się według notowań stopy bazowej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego.
2.14 Wszelkie odsetki będą obliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, które upłynęły w okresie odsetkowym, zaś rok będzie liczony jako składający się z 365 dni. Powyższe zasady stosuje się również do dodatkowych obciążeń z tytułu opóźnienia, prowizji oraz innych opłat.
2.15 Spłata kredytu w 60 równych ratach kapitałowo - odsetkowy płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata kapitału płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt.
2.16 W przypadku, gdy termin spłaty przez Zamawiającego przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym (pn-pt za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), wierzytelność Wykonawcy spłacona będzie w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
2.17 Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty kredytu ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Wykonawcy wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 7 dni przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu.
2.18 Zamawiający wymaga aby możliwa była wcześniejsza częściowa lub całkowita splata kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów po upływie trzech lat od daty wypłaty kredytu .
2.19 Zamawiający upoważnia Wykonawcę w okresie kredytowania do obciążania jego rachunków bankowych prowadzonych przez Wykonawcę kwotami wszelkich Wierzytelności Wykonawcy powstałych w związku z udzielonym Kredytem w terminach wynikających z Umowy, bez odrębnej dyspozycji.
2.20 Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
2.21 Wykonawca nie może powoływać się na wewnętrzne dokumenty, w szczególności różnego rodzaju regulaminy, ogólne lub ramowe warunki umów, tabele lub taryfy prowizji i opłat w zakresie sprzecznym z postanowieniami SIWZ i oferty.
2.22 Zabezpieczenie spłaty kredytu:
a. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
b. cesja z kontraktu NFZ w wysokości 150% miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 45.000,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Bankowego
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt XI w systemie „spełnia/nie spełnia”.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Bankowego
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:
1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8)Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)pkt. XI.2.2)-2.4) i 2.6)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt. XI.2.5) i 2.7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy zamówienie – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XI.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych w terminach określonych w pkt. XI.3.1
4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
Dokumenty, o których mowa w punkcie XI. mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Grupa kapitałowa
1.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
2.Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-2266/N/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2013 - 11:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, I piętro, pokój nr 123

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2013