Poznań: Dostawa środków piorących dla potrzeb pralni szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 37381 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23677 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków piorących dla potrzeb pralni szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków piorących dla potrzeb pralni Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Pralni 2) do obowiązków Wykonawcy, należeć będzie, od dnia podpisania umowy, sprawowanie serwisu technicznego, dla posiadanego przez Zamawiającego, systemu dozującego Desamix, systematycznie jak i na wezwanie w ciągu 24h, na własny koszt w okresie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprogramowania parametrów systemu dozującego Desamix oraz wprowadzenia technologii prania w programatorach pralnic. 3) bezpłatne przeprowadzenie szkolenia pracowników pralni co do technologii prania oraz bezpiecznego stosowania zaoferowanych środków..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawę środków piorących dla potrzeb pralni szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210756,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ