Poznań: Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu- powtórka
Numer ogłoszenia: 32101 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17989 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu- powtórka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko. b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, stentów objętych zamówieniem w pakiecie 1 do wykorzystania wg bieżących potrzeb. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zużyty, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego stentu. c) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę szpitala ul. Szwajcarskiej 3, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z wyjątkiem stentów (patrz pkt. III.2.b) . Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - STENTY UWALNIAJĄCE LEK Z GRUPY LIMUS BEZ UDZIAŁU POLIMERU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEGO ZAMYKANIA ASD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 - SONDY DO IVUS ENDO SONICS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ