Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 347695-2012

Pomoc

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

01/11/2012    S211    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2012/S 211-347695

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sługa w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu świadczone przy pomocy specjalistycznych środków transportu. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania. Zadanie nr 1: sanitarka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej. Zadanie nr 2 - ambulans medyczny przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 138 211,39 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1)Krótki opis
Karetka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami - nosze wysokie składane) - 1 pojazd.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres
Karetka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami - nosze wysokie składane) - 1 pojazd.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1)Krótki opis
Karetka medyczna (1 pojazd), przystosowana do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres
Karetka medyczna (1 pojazd), przystosowana do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 14 000,00 PLN.
Wadium wnoszone jest tylko na zadania, w których Wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych zadań wadium wynosi: Zadanie nr 1 – 1 500,00,-; Zadanie nr 2 – 12 500,00,-.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi transportu sanitarnego w co najmniej 5 Szpitalach;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek tez zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że pojazdy sanitarne przeznaczone do realizacji usług u zamawiającego spełniają warunki obowiązujące dla transportu sanitarnego oraz zostały zgłoszone i są pod kontrolą właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przez terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) Oświadczenie, że pojazdy sanitarne przeznaczone do realizacji usług u zamawiającego spełniają warunki obowiązujące dla transportu sanitarnego oraz zostały zgłoszone i są pod kontrolą właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4) Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.
5) Kopie dowodów rejestracyjnych ambulansów/sanitarek, które maja służyć do wykonania zamówienia, zarejestrowanych na Wykonawcę; jeśli Wykonawca nie jest właścicielem ambulansów do realizacji niniejszego zamówienia, winien przedłożyć kopię umowy, regulującej współpracę z właścicielem ambulansu oraz kopię dowodu rejestracyjnego tego ambulansu.
6) W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7) Kopię polisy ubezpieczeniowej na rok 2013 lub aktualnie obowiązującej z oświadczeniem, że ubezpieczenie zostanie przedłużone na czas trwania umowy.
Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Uwaga: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 3 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie X.1.3) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punktach XI.2.2), XI.2.3), XI.2.4), XI.2.5) i XI.2.6)SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8) Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom okreslonym przez Zamawiającego wykonawca składa: 1) Wypełnione formularze ofertowe do niniejszej specyfikacji.
2) Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, sprzęt medyczny, stanowiący wyposażenie ambulansu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne.
3) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich – certyfikat ISO 9001:2008
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak w pkt. 2.2.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-10785/N/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.12.2012 - 14:35
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2012 - 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2012