Poznań: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metoda VAC wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
Numer ogłoszenia: 87397 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67047 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów opatrunkowych do systemu oczyszczania ran metoda VAC wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są zestawy opatrunkowe do systemu oczyszczania ran metodą V.A.C. wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Apteki szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 - Zestawy opatrunkowe V.A.C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - Zestawy opatrunkowe wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ