Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS , MIZS i ZZSK dla potrzeb Oddziału Reumatologii i Osteoporozy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 75998 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56478 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS , MIZS i ZZSK dla potrzeb Oddziału Reumatologii i Osteoporozy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków stosowanych i przeznaczonych dla pacjentów zakwalifikowanych do programów terapeutycznych leczenia RZS ,MIZS i ZZSK, których leczenie objęte jest programem terapeutycznym w ramach kontraktu z NFZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące leki niezbędne na okres 2-óch miesięcy (kontynuacja leczenia) Przedmiot zamówienia obejmuje: PAKIET 1 - ENBREL (Etanercept) w ampułkostrzykawkach (postać MY CLICK a 50 mg x 4 amp. w opakowaniu - w ilości 35 opakowań PAKIET 2- HUMIRA (Adalimumab) w ampułkach a 40 mg (2 ampułki w opakowaniu) - w ilości 36 opakowania PAKIET 3 - MABTHERA (Rituximab) w fiolkach a 500 mg (1 fiolka stanowi 1 opakowanie) - w ilości 20 opakowań PAKIET 4 - REMICADE (Infliximab) 100 mg x 1 amp. (1 amp. stanowi 1 op) - w ilości 5 op..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140770,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10659,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ